-ขอความนุเคราะห์ให้แต่งตั้ง/ย้าย..นายช่างไฟฟ้า/มาประจำที่จังหวัดยโสธร

-จังหวัดยโสธร..เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นที่ราบสูงอีสานตอนล่าง..อยู่ในเขตดูแลของ ศสข.เขต ๖ ขอนแก่น ซึ่งมีอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ๑ คน แต่ไม่ได้ทำหน้าที่นายช่าง..เพราะว่าไปปฎิบัติหน้าที่ประจำหน้าห้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด..อีกตำแหน่งก็ได้เกษียณอายุราชการเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง/โยกย้าย/ข้าราชการ มาแทนตำแหน่งที่เกษียณ..และอีกตำแหน่งก็ครองตำแหน่งไว้..งานด้าน..ไอที..และงานควบคุมระบบ Video conference นั้น...มอบหมายให้นายถนอม ยอดจันทร์ ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำดูแล...กระผมจึงอยากขอความอนุเคราะห์จากท่าน...จัดหาตำแหน่งนายช่าง..มาประจำที่จังหวัดยโสธรด้วยครับ..และอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดอำนาจเจริญ..ซึ่งป็นจังหวัดลอยเขตติดต่อกับจังหัวดหวัดยโสธร..จังหวัดนี้ตำแหน่งว่าง..ทั้ง ๒ ตำแหน่ง..ไม่มีนายช่างมาปฏิบัติหน้าที่เลย...
จาก นายถนอม ยอดจันทร์
[22 มิถุนายน 2561 / 10:13:17]


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ-สกุล
Email
คำตอบ