JW Player goes here


สารคดีฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ (ภาษาไทย)

JW Player goes here


สารคดีฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ (ภาษามาลายู)
พัฒนาโดย : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : http://www.ict.moi.go.th/