:: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศ MIS & GIS ::

JW Player goes here

บทบาทของ มท. ในการใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ตอนที่ 1

JW Player goes here

บทบาทของ มท. ในการใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ตอนที่ 2

JW Player goes here

บทบาทของ มท. ในการใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ตอนที่ 3


พัฒนาโดย : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : http://www.ict.moi.go.th/