:: การบรรยายแนวทางการจัดทำคู่มือประชาชน ::

JW Player goes hereพัฒนาโดย : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : http://www.ict.moi.go.th/