:: ตอนที่ 21 ถึงตอนที่ 30::

JW Player goes here

ตอนที่ 21 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ห้วยใหญ่(วังแขม)อันเนื่องมาจากพระราชดำรี จังหวัดลพบุรี

JW Player goes here

ตอนที่ 22 โครงการปรับปรุงและขุดลอกหนองกกโก จังหวัดสกลนคร

JW Player goes here

ตอนที่ 23 โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ี

JW Player goes here

ตอนที่ 24 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

JW Player goes here

ตอนที่ 25 โครงการพัฒนาป่าไม้บ้านลานเต็งตามแนวพระราชดำริ จังหวัดตาก

JW Player goes here

ตอนที่ 26 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

JW Player goes here

ตอนที่ 27 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

JW Player goes here

ตอนที่ 28 โครงการชุมชนรักษ์ป่าไม้บ้านตุงติง จังหวัดเชียงใหม่

JW Player goes here

ตอนที่ 29 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ จังหวัดสกลนคร

JW Player goes here

ตอนที่ 30 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหารพัฒนาโดย : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : http://www.ict.moi.go.th/