:: ตอนที่ 11 ถึงตอนที่ 20 ::

JW Player goes here

ตอนที่ 11 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

JW Player goes here

ตอนที่ 12 โครการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าชขยะตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดนครปฐม

JW Player goes here

ตอนที่ 13 โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

JW Player goes here

ตอนที่ 14 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเทิดพระเกียรติในโอกาสครบรอบ ๑๒๓ ปี กระทรวงมหาดไทย

JW Player goes here

ตอนที่ 15 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

JW Player goes here

ตอนที่ 16 โครงการศูนย์ศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

JW Player goes here

ตอนที่ 17 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

JW Player goes here

ตอนที่ 18 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ิ จังหวัดลพบุรี

JW Player goes here

ตอนที่ 19 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

JW Player goes here

ตอนที่ 20 โครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดสงขลาพัฒนาโดย : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : http://www.ict.moi.go.th/