:: ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 10::

JW Player goes here

ตอนที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริี จังหวัดกาฬสินธุ์

JW Player goes here

ตอนที่ 2 โครการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม

JW Player goes here

ตอนที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำกูจำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

JW Player goes here

ตอนที่ 4 โครงการฝายทดน้ำปรินยออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

JW Player goes here

ตอนที่ 5 โครงการฝายทดน้ำบ้านพูดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง

JW Player goes here

ตอนที่ 6 โครงการฝายทดน้ำคลองห้วยแหลมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง

JW Player goes here

ตอนที่ 7 โครงการทดลองปลูกปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

JW Player goes here

ตอนที่ 8 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

JW Player goes here

ตอนที่ 9 โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัพิษณุโลก

JW Player goes here

ตอนที่ 10 โครงการหลวงปังคา จังหวัดพระเยาพัฒนาโดย : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : http://www.ict.moi.go.th/