JW Player goes here

ตอนที่ 1 สารคดีตามรอยเท้าพ่อโครงการจัดหาแหล่งน้ำ จ.พังงา

JW Player goes here

ตอนที่ 2 สารคดีตามรอยเท้าพ่อโครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตแห้งแล้ง จ.ขอนแก่น

JW Player goes here

ตอนที่ 3 สารคดีตามรอยเท้าพ่อโครงการพัฒนาที่ดินมูลนธิชัย จ.นครนายก

JW Player goes here

ตอนที่ 4 สารคดีตามรอยเท้าพ่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

JW Player goes here

ตอนที่ 5 สารคดีตามรอยเท้าพ่อโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำ แม่ลอย อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่

JW Player goes here

ตอนที่ 6 สารคดีตามรอยเท้าพ่อโครงการภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

JW Player goes here

ตอนที่ 7 สารคดีตามรอยเท้าพ่อโครงการโรงเรียนกาสภกสิวิทย์อำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

JW Player goes here

ตอนที่ 8 สารคดีตามรอยเท้าพ่อโครงการศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเกษตร จ.พะเยา

JW Player goes here

ตอนที่ 9 สารคดีตามรอยเท้าพ่อโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ.สกลนคร

JW Player goes here

ตอนที่ 10 โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจรในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยาพัฒนาโดย : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : http://www.ict.moi.go.th/