ร่างแผนกลยุทธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

พ.ศ. 2557 – 2561
   
คำนำ
รู้จักศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ทิศทางของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
   
  กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
  กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
  กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการให้บริการ
  กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานวัตกรรม ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ สป.มท.