ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) กับการปฏิรูปประเทศไทย รายการ "เสียงประชาชน"
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558