>>:: ปี 2565 ::<<
การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 
  แบบสำรวจการทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ของ สป.มท.  
 
หน่วยงาน
Download
 
กองกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
กองการต่างประเทศ
 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 
กองสารนิเทศ
 
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
สำนักกฎหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง
 
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว มท.
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มท.
 
>>:: ปี 2564 ::<<
 การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564    
 การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 
  แบบสำรวจการทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ของ สป.มท.  
 
หน่วยงาน
Download
 
กองกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
กองการต่างประเทศ
 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 
กองสารนิเทศ
 
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
สำนักกฎหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง
 
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว มท.
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มท.
 
>>:: ปี 2563 ::<<
 
 การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 16 กันยายน 2563    
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 
  แบบสำรวจการทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ของ สป.มท.  
 
หน่วยงาน
Download
 
กองกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
กองการต่างประเทศ
 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 
กองสารนิเทศ
 
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
สำนักกฎหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง
 
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว มท.
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มท.
 
>>:: ปี 2562 ::<<
 
 การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 13 กันยายน 2562        
 การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562     
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562        
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562      
  แบบสำรวจการทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ของ สป.มท.  
 
หน่วยงาน
Download
 
กองกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
กองการต่างประเทศ
 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 
กองสารนิเทศ
 
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
สำนักกฎหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง
 
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว มท.
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มท.
 
>>:: ปี 2561 ::<<
การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 4 กันยายน 2561     
 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561     
 
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561     
 
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561     
 
  แบบสำรวจการทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ของ สป.มท.  
 
หน่วยงาน
Download
 
กองกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
กองการต่างประเทศ
 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 
กองสารนิเทศ
 
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
สำนักกฎหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง
 
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว มท.
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
 
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง มท.
 
>>:: ปี 2560 ::<<
 การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560     
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560     
 การทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ รายงาน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560     
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560      
  แบบสำรวจการทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ของ สป.มท.  
 
หน่วยงาน
Download
 
กองกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
กองการต่างประเทศ
 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 
กองสารนิเทศ
 
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
สำนักกฎหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 
กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
 
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว มท.
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน มท.
 
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
>>:: ปี 2559 ::<<
 หนังสืออนุมัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ มท.       
 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สป.มท. รายงาน ณ วันที่ 13 กันยายน 2559    .   
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559           
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ     
  แบบสำรวจการทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ของ สป.มท.  
 
หน่วยงาน
Download
 
กองกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
กองการต่างประเทศ
 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 
กองสารนิเทศ
 
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
สำนักกฎหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 
กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
 
กลุ่มงานตรวจสอบภาบในระดับกระทรวง
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ปี 2558
 หนังสืออนุมัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ มท.       
 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สป.มท. รายงาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2558    .   
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ รายงาน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558       
 การทบทวนการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ สป.มท.   
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ     
  แบบสำรวจการทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ของ สป.มท.  
 
หน่วยงาน
Download
 
กองกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
กองการต่างประเทศ
 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 
กองสารนิเทศ
 
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
สำนักกฎหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 
กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
 
กลุ่มงานตรวจสอบภาบในระดับกระทรวง
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ปี 2557
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนฯ (ปรับตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2561) ปรับปรุง 5 ก.ย. 57    
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนฯ (ปรับตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2561)  
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลฯ  
 รายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงาน PMQA  
 การทบทวนการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ สป.มท.  
  แบบสำรวจการทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ของ สป.มท.  
 
หน่วยงาน
Download
 
กองกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
กองการต่างประเทศ
 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 
กองสารนิเทศ
 
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
สำนักกฎหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 
กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
 
กลุ่มงานตรวจสอบภาบในระดับกระทรวง
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ปี 2556
 การบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ICT SMOI's Risk Management)
 
 ผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ สป. 
 การทบทวนการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของ สป.มท. 
  การประชุมคณะทำงาน PMQA ครั้งที่ 1/2556 
  แบบสำรวจการทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ของ สป.มท.  
 
หน่วยงาน
Download
 
กองกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
 
กองคลัง
 
กองการต่างประเทศ
 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 
กองสารนิเทศ
 
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
สำนักกฎหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 
กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
 
กลุ่มงานตรวจสอบภาบในระดับกระทรวง
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร