กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ ICT
   
กฎหมาย ICT จาก www.mict.go.th
   
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2
   
ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
   
เทคโนโลยีน่ารู้ (NECTEC)
   
ประกาศมาตรฐาน (NECTEC)
   
ศูนย์ข้อมูลอวกาศ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
   
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
   
 ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
บทเรียนโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
   
บทเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ Web Site
   
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์  0-2223-2000 , 0-2223-9187   โทรสาร  0-2223-5241