" มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่เป็นสากลและธรรมาภิบาลเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ
ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด "

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์  0-2223-2000 , 0-2223-9187   โทรสาร  0-2223-5241