- การประมวลผลความพึงพอใจต่อ 12 งานบริการของ ศสส.สป. รอบ 12 เดือน
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ ของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน จังหวัด
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน ศสข. 1-12
- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน  
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ ของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน จังหวัด  
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ศสข. 1-12