- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจฯ รอบ 1 ต.ค.65 - มี.ค.66 (รวมเล่ม)
- การประมาลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป. ประจำปงบประมาณ 2566 รอบ 1  
- การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป. ประจำปงบประมาณ 2565 รอบ 2  
- การประมาลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป. ประจำปงบประมาณ 2565 รอบ 1  
- การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป. ประจำปงบประมาณ 2565 รอบ 1  
- การประมาลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป. ประจำปงบประมาณ 2564 รอบ 2  
- การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป. ประจำปงบประมาณ 2564 รอบ 2  
- การประมาลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป. ประจำปงบประมาณ 2564 รอบ 1  
- การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป. ประจำปงบประมาณ 2564 รอบ 1  
- การประมวลผลความพึงพอใจรอบที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2563  
- การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป. ประจำปงบประมาณ 2563 รอบ 2  
- สรุปผลความพคงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ ศสส.สป. รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- การประมวลผลความพึงพอใจต่อ 12 งานบริการของ ศสส.สป. รอบ 12 เดือนประจำปี 2562  
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ ของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน จังหวัด
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ ของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน ศสข. 1-12  
- การประมวลผลความพึงพอใจต่อ 12 งานบริการของ ศสส.สป. รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562  
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ ของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน จังหวัด  
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ ของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ศสข. 1-12  
- การประมวลผลความพึงพอใจต่อ 12 งานบริการของ ศสส.สป. รอบ 12 เดือนประจำปี 2561  
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ ของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน จังหวัด  
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน ศสข. 1-12  
- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน  
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ ของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน จังหวัด  
- แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการของ ศสส.สป.มท.ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ศสข. 1-12