ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                             
       
       
                             
               
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
             
                   
   
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
 
                   
   
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หัวหน้ากลุ่มแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
หัวหน้าฝ่ายติดตามประเมินผลแผนระดับกระทรวง
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย
 
หัวหน้าฝ่ายระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการประชุม
 
                   
   
หัวหน้าฝ่ายพัสดุสื่อสาร
 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
     
หัวหน้าฝ่ายติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา
 
หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
 
หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป
 
                       
   
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณสื่อสาร
     
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
         
หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
 
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย
 
                             
                           
หัวหน้าฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม
 
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                       
       
ผู้อำนวยการเขต
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
             
                               
                               
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera