ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                             
       
       
                             
               

นายเกนุชา บุญเกิด

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

             
                   
   
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
 
                   
   
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หัวหน้ากลุ่มแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
หัวหน้าฝ่ายติดตามประเมินผลแผนระดับกระทรวง
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย
 
หัวหน้าฝ่ายระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการประชุม
 
                   
   
หัวหน้าฝ่ายพัสดุสื่อสาร
 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
     
หัวหน้าฝ่ายติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา
 
หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
 
หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป
 
                       
   
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณสื่อสาร
     
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
         
หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
 
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย
 
                             
                           
หัวหน้าฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera