ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
       
       
                 
          กลยุทธ์ที่   1     บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
         
                 
          กลยุทธ์ที่   2     พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
         
                 
          กลยุทธ์ที่   3     พัฒนาการให้บริการ
         
               
          กลยุทธ์ที่   4     พัฒนานวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ สป.มท.
       
                             
 
   
                             
                         
           

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera