ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
       
       
      สรุปผลสำรวจความพึงพอใจต่อ 12 งานบริการ ของ ศสส.สป. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
      แผนภูมิแสดงผลสำรวจความพึงพอใจต่อ 12 งานบริการ ของ ศสส.สป. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
         
         
         
 
                             
                         
           

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera