ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
       
      ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2565) และ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2565)
       
      ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2565)
       
      ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2564)
       
      ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)
       
      ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)
       
      ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564)
       
      ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563)
       
      ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2563)
       
      ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2563)
       
      ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2562) และ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)
       
      ไตรมาสที่ 4 (เม.ย. - มิ.ย. 2562)
       
      ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2562)
       
      ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2562)
       
      ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)
       
      ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2561)
 
      ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2561)
 
      ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2561)
 
      ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2560)
 
                             
                         
           

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera