ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
       
       
                 
 • พัฒนาระบบและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
 •          
                               
                   
 • สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้านการรับส่งข่าวสาร การติดตั้ง การตรวจซ่อม การบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่างๆและจังหวัด
 •          
                             
                   
 • กำหนดแนวทางและระเบียบในการจัดการระบบ การสำรวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวงมหาดไทย
 •          
   
     
                   
 • พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการด้วย ICT เพื่อผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
 •          
                           
             

   

   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera