ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
       
       
      ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
      ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
      ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
      ระบบติดตามและประเมินผลงานโครงการ
      ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
 
                             
                         
           

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera