ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
     

หน่วยงานในสังกัด มท.

         
      สำนักงานรัฐมนตรี
         
      สำนักงานปลัด มท.
         
      สำนักตรวจราชการ
         
      สถาบันดำรงราชานุภาพ
         
      สำนักกฎหมาย
         
      สำนักงาน ก.ถ.
         
      สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
         
      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
         
      กองกลาง
         
      กองการเจ้าหน้าที่
         
      กองคลัง
         
      กองการต่างประเทศ
         
      กองสารนิเทศ
         
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
         
      สำนักนโยบายและแผน
         
      กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง
         
      ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
         
      กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.
         
      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
         
      หน่วยงานระดับกรม
         
      กรมการปกครอง
         
      กรมการพัฒนาชุมชน
         
      กรมที่ดิน
         
      กรมโยธินการและผังเมือง
         
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
         
      กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
 
                             
                         
           

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera