ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
       
       
      พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
      กฎหมาย ICT จาก www.mdes.go.th
      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2
      ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
      เทคโนโลยีน่ารู้ (NECTEC)
      ประกาศมาตรฐาน (NECTEC)
      ศูนย์ข้อมูลอวกาศ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
      ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
      รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
      ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      บทเรียนโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
      บทเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ Web Site
 
                             
                         
           

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera