ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 
     
       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       
 
ชื่อ-นามสกุล
ดำรงตำแหน่ง
 
       
  1.นายนิมิต  จันทน์วิมล   12 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2546  
       
  2.นายเยี่ยมสุริยา  พาลสุข 1 ตุลาคม  2546 - 8 กุมภาพันธ์ 2547  
       
  3.นายมงคล  สุระสัจจะ 9 กุมภาพันธ์ 2547 - 30 กันยายน 2547  
       
  4.นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  5 ตุลาคม 2547 - 25 ตุลาคม  2548  
       
  5.นายสมเกียรติ  สังข์ขาว 26 ธันวาคม 2548 - 7 ธันวาคม 2549  
       
  6.นายพงศธร  สัจจชลพันธ์ 22 ธันวาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2550  
       
  7.นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ 24 ตุลาคม 2550 - 22 พฤศจิกายน 2552  
       
  8.นายชาญนะ  เอี่ยมแสง 23 พฤศจิกายน 2552 - 29 พฤศจิกายน 2553  
       
  9.นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ 9 พฤษภาคม 2554 - 15 มกราคม 2555  
       
  10.นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ 16 มกราคม 2555 - 6 ธันวาคม 2555  
       
  11.นายกฤษณ์  ธนาวณิช 11 ธันวาคม 2555 - 30 กันยายน 2558  
       
  12.นายรังสฤษฏ์  จิตดี 9 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2560  
       
  13.นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ 24 ตุลาคม 2560 - 9 สิงหาคม 2563  
       
  14.นายเกนุชา บุญเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera