- แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการรับฝากเว็บไซต์และระบบงานของหน่วยงาน
- แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการรับฝากเว็บไซต์และระบบงานของจังหวัด
- เอกสารการฝึกอบรมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และผู้ดูแลเว็บไซต์
- การจัดเก็บข้อมูลฯ ด้วยโปรแกรม Toodledo