แผนการบำรุงรักษาโครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564
พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อววันที่ 19 เม.ย.63)
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสืื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
- เอกสาแบบความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องเสียง,กล้องวงจรปิด ปี 2564 ศสส.สป"
 
- เอกสารประชุมสัมนาระดมความคิดเห็นจาก"โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย"
 
- เอกสารการฝึกอบรมตามสัญญาโครงการดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7-8 มีนาคม2562
 
- Template กลาง ตัวชี้วัดบังคับ DPA 2562 ของ ศสส.
 
- เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ช่วงเช้า วันที่ 1
 
- เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ช่วงบ่าย วันที่ 1
 
- เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ช่วงเช้า วันที่ 2
 
- เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ช่วงบ่าย วันที่ 2
 
- แบบแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการ/รายการ ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของ ศสส.สป.
 
- แจ้งการจัดสรรงบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)  
- แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการรับฝากเว็บไซต์และระบบงานของหน่วยงาน  
- แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการรับฝากเว็บไซต์และระบบงานของจังหวัด  
- เอกสารการฝึกอบรมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และผู้ดูแลเว็บไซต์  
- การจัดเก็บข้อมูลฯ ด้วยโปรแกรม Toodledo