ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
                 
" มีหัวใจบริการ    ทีมงานเป็นเลิศ    เชิดชูคุณธรรม    นำเทคโนโลยี "
         
                             
                             
                           
                             
 
   
                             
                         
           

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera