ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประวัติ/ความเป็นมา
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศ
และการสื่อสาร
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
ด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 1-12
สถานที่ตั้ง
วิสุทธิกษัตริย์, สถาบันดำรงฯ
E-mail / เบอร์โทรศัพท์
: : Link หน่วยงานในสังกัด มท. : :
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานระดับกรม
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
Web Site จังหวัด
: : Web Site หน่วยราชการต่าง ๆ : :

 

เข้าสู่ระบบ Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เชิญ   คลิ๊ก..>>
  
Michaelrix
Kennethcog
GeorgePof
Eddieinend
Edgargam
 

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2560 รอบ 12 เดือน
  

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจรอบ 12 เดือน ของ จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจรอบ 12 เดือน
ของ กลุ่มงาน และ ศสข. 1 - 12
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของ ศสส.สป. หมวด 3 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ
ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2560 รอบ 6 เดือน
จังหวัด

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ
ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2560 รอบ 6 เดือน
ศสข. 1-12

   
เว็บไซต์อื่นๆ
www.moi.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2560


ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี

2560


รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี

2560

Download
การจัดเก็บข้อมูลฯ ด้วย
โปรแกรม Toodledo

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
แผนแม่บท ICT มท. (2552 - 2556)
More Information
แผนแม่บท ICT สป.มท.
(2552 - 2556)

More Information
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี 2558

More Information

คู่มือด้าน ICT (MSAT,VCS,
จัดหาคอม,จัดฝึกอบรม,ตัวชี้วัด)

More Information

คู่มือการติดต่อราชการ
More Information

ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย

More Information

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
More Information
ระบบงานเพื่อสนับสนุน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

More Information
การให้บริการสื่อประสม (Multimedia)
More Information
การจัดการองค์ความรู้
More Information


free web counter

 เริ่มนับ 4 ตุลาคม 2548

 

 

 ผู้เข้าเยี่ยมชมขณะนี้ : 1  

 

Copyright @ 2009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์  0-2223-2000 , 0-2223-9187   โทรสาร  0-2223-5241 E-Mail : moi0210.moi.go.th