ประกาศ


ค้นหาเฉพาะประกาศที่ต้องการ :


วันทีเรื่องหน่วยงานผู้ประกาศ
28 สิงหาคม 2560 ประชาสัมพันธ์แผนความต้องการครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มงานอำนวยการ 51415 ศสส.
8 มิถุนายน 2560 ระบบข้อมูลภารกิจศูนย์วิทยุสื่อสาร สป.มท. ศสส. ศสส.
8 มีนาคม 2560 Download แบบฟอร์มสำรวจเครื่องปรับอากาศ ศสส. ศสส.
23 มกราคม 2560 >> Download แผนปฏิบัติการ ศสส. สป.มท. ประจำปี 2560 ศสส. ศสส.
23 มีนาคม 2558 *** Download แบบสำรวจการปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกรม/รัฐวิสาหกิจ (DOC) ศสส. ศสส.
16 มีนาคม 2558 Download แบบสำรวจการปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ศสส. ศสส.
31 ตุลาคม 2556 ข้อสั่งการ รอง ปมท. เรื่องสรุปผลการดำเนินการตามโครงการนิเทศงานฯ สตป.ศสส.สป. admin สตป.
21 ตุลาคม 2556 สรุปโครงการนิเทศงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ฯ ศสส. สตป.
17 ตุลาคม 2556 ประกาศราคากลางของโครงการต่าง ๆ ของ ศสส.สป.มท. ศสส. สอก.
9 กันยายน 2556 มท.มีหนังสือแจ้งให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ ศสส. สตป.
6 สิงหาคม 2556 ผลการปฏิบัติงานของ ศสส. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.56) ศสส. สตป.
27 กรกฎาคม 2556 3 สิงหาคม 2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ศสส. สทส.
2 กรกฎาคม 2556 เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศ ศสส. สทส.
27 มิถุนายน 2556 ขอเชิญสั่งจองของที่ระลึก 48 ปี ศสส.สป. ศสส.สป. สตป.ศสส.สป.
4 มิถุนายน 2556 แบบตอบรับ โครงการนิเทศงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ฯ (ภาคเหนือ) ศสส.สป. admin สตป.
3 มิถุนายน 2556 ประกาศผลการประกวด LOGO ศสส.สป. ครบรอบ 48 ปี ศสส.สป. admin สตป.
31 พฤษภาคม 2556 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน ICT (ภาคกลาง) ศสส.สป. admin สตป.
15 พฤษภาคม 2556 โครงการนิเทศงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ฯ (ภาคใต้) สตป. วิภาศรี
18 เมษายน 2556 ศูนย์เทคโนโลยีฯสป. กำหนดจัดโครงการนิเทศงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สตป. วิภาศรี
6 มีนาคม 2556 ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ๔๘ ปี ศสส. สตป. ฤชากร
8 มกราคม 2556 สรุปผลโครงการสัมนาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 19-21 ธ.ค.55 ณ วิทยาลัยมหาดไทย สตป. ฤชากร
6 ธันวาคม 2555 แจ้งกำหนดการดับไฟฟ้าบริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. สอก. ศสส.
1 สิงหาคม 2555 ขอเชิญดาว์นโหลดรูปภาพงานสัมมนาของศสส.สป.ประจำปี 2555 สยส. สนธยา
25 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สทส. ศสส.
18 พฤษภาคม 2555 โครงการสัมมนากระบวนการบริการ ของ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กยส. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กยส.
27 กุมภาพันธ์ 2555 คุณพ่อแม้น รัตนสุคนธ์ บิดาของ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผอ.ศสส.สป. ถึงแก่กรรม ศสส. ศสส.
25 กรกฎาคม 2554 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมและสาธารณะ สทส. สทส.
18 สิงหาคม 2553 จะมีการชี้แจงวิธีการนำเข้าข้อมูลการประเมินสมรรถนะโดย กจ.สป. กยส. ติดต่อคุณธินา 51417
18 สิงหาคม 2553 ศูนย์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับงานบริการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กยส. บุษราคัม
17 สิงหาคม 2553 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่หมวย(เพ็ชร์รุ่ง เซียงหลิว) ศสส. ศสส.
18 มิถุนายน 2553 โครงการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ ศสส. ประจำปี 2553 (25-27 มิ.ย. 53) ศสส. ศสส.
27 พฤษภาคม 2553 แบบสอบถามเพื่อเลือกรูปแบบเสื้อหรือชุดปฏิบัติงาน ของ ศสส. ศสส ศสส.

กำลังแสดงหน้าที1/1 (20 รายการต่อหน้า) ต้องการแสดงหน้า [Prev]  1  [Next]