หน้า
ปกหน้า  
   
คำนำ
 
สารบัญ
 
บทสรุปผู้บริหาร
 
โครงสร้างในการขับเคลื่อนนโยบาย คสช. ของกระทรวงมหาดไทย
 
ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ
 
สรุปผลการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ นโยบาย ประเด็นการสั่งการ
ของหัวหน้า คสช. รอบ ๓ เดือน ภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย
        ๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความสุขให้สังคม
๑๐
        ๒. การเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ คสช.
๑๗
        ๓. การเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชนและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
๓๒
            ของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จระดับจังหวัด และอำเภอ
        ๔.การเสริมสร้างการบริหารกิจการของรัฐที่ดี
๓๘
 
กรมการปกครอง
๓๙
 
กรมการพัฒนาชุมชน
๔๙
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๖๔
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๔
 
กรมที่ดิน
๙๓
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
๙๙
 
การประปานครหลวง
๑๐๗
 
การประปาส่วนภูมิภาค
๑๑๖
 
การไฟฟ้านครหลวง
๑๒๐
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒๖
 
องค์การตลาด
๑๒๗
 
ภาคผนวก
        - คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๒๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๒๘
        - บัญชีประกาศ คำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
๑๓๕
 
        ๑. การชี้แจงทำความเข้าใจ
๑๓๙
        ๒. การดำเนินการกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ
๑๖๗
        ๓.อำนาจหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง/งบประมาณกลุ่มจังหวัด
๑๗๐
        ๔.การระงับการชุมนุมทางการเมือง
๑๗๗
        ๕.การตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต
๑๗๙
        ๖.การป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
๑๘๑
        ๗.การห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย
๑๘๘
        ๘.การติดตามทวงหนี้จากชาวนา
๑๙๑
        ๙.การปราบและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด
๑๙๒
        ๑๐.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)
๒๐๓
        ๑๑.อาวุธ เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามและที่ไม่ได้รับอนุญาต
๒๐๗
        ๑๒.ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
๒๑๓
        ๑๓.ศูนย์ดำรงธรรม
๒๓๖
        ๑๔.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒๓๘
        ๑๕.การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒๔๐
        ๑๖.พืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันและอ้อย
๒๔๒
        ๑๗.การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒๔๘
        ๑๘.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร
๒๕๐
        ๑๙. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ รมต.มหาดไทย
๒๖๓
 
ปกหลัง  
 
ประกาศ/คำสั่ง คสช. ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการ  
 
ประกาศ/คำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย