ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประวัติ/ความเป็นมา
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศ
และการสื่อสาร
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
ด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 1-12
สถานที่ตั้ง
วิสุทธิกษัตริย์, สถาบันดำรงฯ
E-mail / เบอร์โทรศัพท์
: : Link หน่วยงานในสังกัด มท. : :
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานระดับกรม
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
Web Site จังหวัด
: : Web Site หน่วยราชการต่าง ๆ : :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรม 5 ส. และทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)
28 กรกฎาคม 2559

ลงประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เชิญ   คลิ๊ก..>>
  
*** Download แบบสำรวจการปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกรม/รัฐวิสาหกิจ (DOC)
Download แบบสำรวจการปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)
ข้อสั่งการ รอง ปมท. เรื่องสรุปผลการดำเนินการตามโครงการนิเทศงานฯ
สรุปโครงการนิเทศงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ฯ
ประกาศราคากลางของโครงการต่าง ๆ ของ ศสส.สป.มท.
 

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2559 รอบ 12 เดือน
  

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ
ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2559
จังหวัด

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ
ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2559
ศสข. 1-12
  

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2559 รอบ 6 เดือน

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ
ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2559 รอบ 6 เดือน
จังหวัด

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ
ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2559 รอบ 6 เดือน
ศสข. 1-12
  

   
เว็บไซต์อื่นๆ
www.moi.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2559


ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
2559


รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี
2559


รายงานประจำปี
2557

   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
แผนแม่บท ICT มท. (2552 - 2556)
More Information
แผนแม่บท ICT สป.มท.
(2552 - 2556)
More Information
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี 2558

More Information

คู่มือด้าน ICT (MSAT,VCS,
จัดหาคอม,จัดฝึกอบรม,ตัวชี้วัด)
More Information

คู่มือการติดต่อราชการ
More Information

ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย

More Information

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
More Information
ระบบงานเพื่อสนับสนุน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

More Information
การให้บริการสื่อประสม (Multimedia)
More Information
การจัดการองค์ความรู้
More Information


free web counter

 เริ่มนับ 4 ตุลาคม 2548

 

 

 ผู้เข้าเยี่ยมชมขณะนี้ : 2  

 

Copyright @ 2009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์  0-2223-2000 , 0-2223-9187   โทรสาร  0-2223-5241 E-Mail : moi0210.moi.go.th