ประวัติ/ความเป็นมา
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์
ส่วนอำนวยการ
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนติดตามประเมินผล
ด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร
ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 1-12
สถานที่ตั้ง
วิสุทธิกษัตริย์, สถาบันดำรงฯ
E-mail / เบอร์โทรศัพท์
: : Link หน่วยงานในสังกัด มท. : :
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานระดับกรม
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
Web Site จังหวัด
: : Web Site หน่วยราชการต่าง ๆ : :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JW Player goes here

การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน Downloadลงประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เชิญ   คลิ๊ก..>>
  
*** Download แบบสำรวจการปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกรม/รัฐวิสาหกิจ (DOC)
Download แบบสำรวจการปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)
ข้อสั่งการ รอง ปมท. เรื่องสรุปผลการดำเนินการตามโครงการนิเทศงานฯ
สรุปโครงการนิเทศงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ฯ
ประกาศราคากลางของโครงการต่าง ๆ ของ ศสส.สป.มท.
 

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ของ ศสส.สป.มท. หมวด 3 ประจำปี 2558

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ของ ศสส. หมวด 3 ประจำปี 2557

แบบสำรวจการใช้บริการของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของ สป.มท. (@moi.go.th) และความต้องการใช้ระบบบริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai Service)

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ
ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2557
จังหวัด

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ
ของ ศสส.สป.มท. ประจำปี 2557
ศสข. 1-12
  

   
   
เว็บไซต์อื่นๆ
www.moi.go.th

 แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2558


ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
2558


รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี
2558


รายงานประจำปี
2557

   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
แผนแม่บท ICT มท. (2552 - 2556)
More Information
แผนแม่บท ICT สป.มท.
(2552 - 2556)
More Information

คู่มือด้าน ICT (MSAT,VCS,
จัดหาคอม,จัดฝึกอบรม,ตัวชี้วัด)
More Information

คู่มือการติดต่อราชการ
More Information

ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย

More Information

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
More Information
ระบบงานเพื่อสนับสนุน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

More Information
การให้บริการสื่อประสม (Multimedia)
More Information
การจัดการองค์ความรู้
More Information


counter

 เริ่มนับ 4 ตุลาคม 2548

 

 

 ผู้เข้าเยี่ยมชมขณะนี้ : 1  

 

 

 

Copyright @ 2009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์  0-2223-2000 , 0-2223-9187   โทรสาร  0-2223-5241 E-Mail : moi0210.moi.go.th