ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ประวัติ/ความเป็นมา
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์
ส่วนอำนวยการ
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนติดตามประเมินผล
ด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร
ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 1-12
สถานที่ตั้ง
วิสุทธิกษัตริย์, สถาบันดำรงฯ
E-mail / เบอร์โทรศัพท์
: : Link หน่วยงานในสังกัด มท. : :
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานระดับกรม
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
Web Site จังหวัด
: : Web Site หน่วยราชการต่าง ๆ : :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ลงประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เชิญ   คลิ๊ก..>>
  
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
ข้อสั่งการ รอง ปมท. เรื่องสรุปผลการดำเนินการตามโครงการนิเทศงานฯ
สรุปโครงการนิเทศงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ฯ
ประกาศราคากลางของโครงการต่าง ๆ ของ ศสส.สป.มท.
มท.มีหนังสือแจ้งให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
 
เว็บไซต์อื่นๆ
www.moi.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2557


ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
2557


รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี
2556
, 2557


แบบสำรวจความต้องการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
ของ สป.มท.
 

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนแม่บท ICT มท. (2552 - 2556)
More Information
แผนแม่บท ICT สป.มท.
(2552 - 2556)
More Information

รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนและ
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติการใช้ E-mail
More Information

รายงานการรับเข้าและส่งออกเมล์
    More Information

คู่มือด้าน ICT (MSAT,VCS,
จัดหาคอม,จัดฝึกอบรม,ตัวชี้วัด)
More Information

คู่มือการติดต่อราชการ
More Information

ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย

More Information

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
More Information
ระบบงานเพื่อสนับสนุน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

More Information
การให้บริการสื่อประสม (Multimedia)
More Information
การจัดการองค์ความรู้
More Information

widgets good tracking

 เริ่มนับ 4 ตุลาคม 2548

 

 

 


ผู้เข้าเยี่ยมชมขณะนี้ : 1  

 

 

Copyright @ 2009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์  0-2223-2000 , 0-2223-9187   โทรสาร  0-2223-5241 E-Mail : moi0210.moi.go.th